Kombinatörerna svänger om i siffrorna

Många känner till att män utgör en större andel av företagarna än vad kvinnor gör. Men bland de som har sin huvudsakliga inkomst av anställning men även har inkomst som företagare, det vill säga kombinatörer, är könsfördelningen mer jämn.

Jämfört med företagande är den jämna könsfördelningen bland kombinatörerna anmärkningsvärd, män utgör cirka två tredjedelar av företagarna men bland kombinatörerna utgör män drygt hälften.

Vi kan även se att det finns ett samband mellan högre utbildning och företagande som gör gällande att ju högre utbildning – desto färre företagare. Till exempel har den största andelen företagare grundskola som högsta utbildningsnivå, forskarutbildning är desto ovanligare. Detta gäller för så väl kvinnor som män. Men sambandet gäller inte för kombinatörer, där är det istället det omvända, det vill säga högre utbildning – fler kombinatörer.kombinatorer

Som bilden illustrerar kan vi se hur utbildningsnivåerna fördelas mellan företagande män och kvinnor, och ”kombinerande” män och kvinnor, samt hur staplarna i princip är spegelvända.

I september släpper vi en rapport som lyfter fler områden inom regional utveckling med koppling till jämställdhet, då kan du bland annat läsa mer om kombinatörer, företagare och utbildning.