Kvinnors och mäns liv i Skåne

I Skåne bor det drygt 1,2 miljoner människor, av dessa är cirka 637 000 kvinnor och 626 000 män. Skåne är attraktivt, befolkningen stiger i nästan alla kommuner och det finns en uppfattning om Skåne som en blommande region på frammarsch. Men det är en region med motsägelser, sysselsättningstillväxten ökar samtidigt som många står utanför arbetsmarknaden – Skåne har lägst sysselsättningsgrad i landet. Skåningarna är högutbildade, samtidigt ökar andelen ungdomar som går ut grundskolan utan godkända betyg.

Hur ser utmaningarna och möjligheterna ut för Skåne ur ett könsperspektiv? Vilka skillnader och likheter finns mellan skånska kvinnor och män? Och hur skiljer det sig mellan kommunerna?

Under 2012-2014 genomförde Winnet Skåne en serie regionala konferenser med fokus på jämställd regional utveckling. På konferenserna presenterades statistik som på olika sätt lyfte fram ett jämställdhetsperspektiv på regionala utveckling. I september släpper vi en rapport som tar avstamp i statistiken och där ambitionen är att bidra med ett fördjupat jämställdhetsperspektiv på Skånes regionala utvecklingsstrategi Det öppna Skåne 2030.

Statistiken beskriver olika aspekter av kvinnors och mäns liv i Skåne, skillnader mellan kommuner, samt analyserar och problematiserar resultatet. Hur varierar utbildningsnivåerna mellan kommunerna? Hur gamla blir vi och hur mår vi? Hur ser möjligheterna ut för män och kvinnor att starta företag? Hur påverkar vårt födelseland våra möjligheter på arbetsmarknaden?