Hur jämställt är företagandet i Skånes kommuner?

Företagandet generellt är lågt i Sverige och kvinnor utgör 23–29 % av de svenska företagarna. Om kvinnor skulle vara en del av företagandet i samma utsträckning som män skulle detta i dagsläget innebära 75 000 nya företag och 278 000 nya jobb i Sverige. Utifrån denna bild av svenskt företagande är det intressant att titta närmare på vad som hindrar och möjliggör kvinnors entreprenörskap.

I rapporten Hur jämställt är företagandet i Skånes kommuner? presenteras bland annat en kartläggning av representationen i näringslivsråden i Skånes kommuner, vilket är en aspekt av många som rör möjligheterna för ett jämställt företagande.

Kartan nedan visar representationen i näringslivsråden i Skånska kommuner 2011.

Karta näringslivsråd

I rapporten jämförs också representationen per kommun och näringslivsråd med den ranking vardera kommun har i SCB:s JämIndex (2006), Jämställt Företagarindex (2012) samt Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat i Sveriges kommuner (2012).

Utifrån rapportens resultat diskuteras förslag på fortsatt arbete för att kvinnors entreprenörskap och företagande ska kunna tillvaratas och utvecklas inom Skånes kommuner. Dessa resultat och förslag bör ses som en del i ett större sammanhang och kan fungera som en möjlig utgångspunkt i diskussioner som rör hinder och möjligheter för kvinnors företagande.

Representationen i näringslivsråden följdes upp 2013. I september 2015 kommer nya uppdaterade siffror för representationen i kommunernas näringslivsråd, håll utkik!