(O)hälsa i Skåne

Kvinnor lider i större utsträckning än män av ohälsa, och det är något som varit oförändrat de senaste 10 åren.

ohälsa

Siffrorna från våra fem skånska kommuner på jämställdhetskartan visar  att kvinnor står för runt 60 % av ohälsan, som räknas efter antal utbetalade dagar med sjukpenning, sjukbidrag, rehabiliteringspenning eller liknande. Statistiken är jämförbar de fem kommunerna emellan. Förklaringar till varför kvinnor i högre utsträckning än män drabbas av ohälsa kan bland annat vara att kvinnors arbetsvillkor är annorlunda än mäns och innebär fler riskfaktorer, vilket Arbetsmiljöverket rapporterat om. Bland annat på grund av att kvinnor oftare har lägre muskelstyrka, vilket leder till att samma arbetsmiljö påverkar kvinnor och män olika.

Tittar en på lyft inom vården, där fler kvinnor än män arbetar, så är lyften mer långvariga, leder till större statisk ansträngning som leder till större risk för besvär. Dessutom har hjälpmedel för tunga lyft inte utvecklats och anpassats för kvinnor i samma utsträckning som för män. Ytterligare en aspekt är det obetalda arbetets omfattning, som i kombination med risker på arbetsplatsen, inverkar negativt på hälsan. Arbetsmiljöverket pekar på att arbetsmiljöriskerna i kvinnodominerade yrken inte synliggörs tillräckligt, vilket leder till att de heller inte åtgärdas i den utsträckning som de borde.

I Skåne ligger nivån på ohälsotalet något lägre än riksgenomsnittet. Men skillnaderna mellan kvinnor och män, och mellan kommunerna i Skåne, är stora. Det finns tydliga samband med livsvillkor (så som utbildning, sysselsättning, ekonomi och boende) och levnadsvanor (så som rökning, alkohol, kost och motion). Levnadsvanor väljer vi delvis själv, men de formas även av omgivningen. Sämre livsvillkor ökar benägenheten för ohälsosamma levnadsvanor. Ohälsa har sociala och ekonomiska orsaker, men medför även sociala och ekonomiska konsekvenser.

Det finns skillnader i medellivslängd mellan kvinnor och män i Skåne, kvinnor lever ungefär 4 år längre än män. Genomsnittlig livslängd för kvinnor respektive män i Skåne är 83,8 år och 79,8 år. Motsvarande siffror för hela landet är 83,7 år och 79,9 år. Det är inte bara kön som spelar roll för medellivslängden, utan även var kvinnor och män bor. I Skåne är medellivslängden i Båstad i topp och Perstorp i botten. I Båstad lever kvinnor och män 2-3 år längre än medellivslängden för riket. I Perstorp däremot lever kvinnor 1 år och män 3 år kortare än övriga riket.

Medellivslängden speglar sociala strukturer, som påverkar till exempel ohälsa, och även inkomstnivåer. Kommunerna med hög medellivslängd hittar vi även bland kommunerna med höga inkomstnivåer.