Ny utredning om jämställdhetspolitiken

Förra veckan överlämnade Jämställdhetsutredningen sitt slutbetänkande Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86. Utredningen har följt upp och analyserat utvecklingen för jämställdhet de senaste tio åren och är dessutom ett gediget kunskapsunderlag på jämställdhetsområdet i Sverige. Utredningen föreslår bland annat nya jämställdhetspolitiska mål och att en jämställdhetsmyndighet ska inrättas.

Utredningen visar bland annat att politiken är det samhällsområde som är mest könsbalanserat när det gäller ledande positioner.

På ekonomiområdet kan vi se att kvinnors arbetstid har ökat det senaste årtiondet, men kvinnor fortsätter att arbeta deltid i större omfattning än män. Den vanligaste orsaken till att kvinnor och män arbetar deltid är att lämpligt heltidsarbete saknas.

Kvinnor tar ut mer föräldraledighet än män och de tar också ut mer ledighet för tillfällig vård av barn. Kvinnor tar ut tre gånger så många föräldrapenningsdagar som män. Kvinnornas andel har dock minskat från 83 procent till 75 procent. Kvinnor tar också ut mer ledighet för tillfällig vård av barn (VAB).

Kvinnors utsatthet för misshandel har legat på ungefär samma nivå under den senaste tioårsperioden. Detta gäller våldsutsatthet både i och utanför parrelationer. Det har skett en ökning av anmälda fall av misshandel mot kvinnor där misshandel i nära relation utgjort merparten.

Kvinnor uppger överlag en sämre hälsosituation än män. Framför allt uppger kvinnor med kort utbildning en dålig hälsosituation. Kvinnor rapporterar även i större utsträckning än män att de lider av ängslan, oro och ångest, särskilt unga kvinnor.

Kvinnors och mäns hälsoläge påverkas i hög grad av faktorer såsom utbildningsbakgrund, socioekonomisk situation, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Ytterligare en faktor som påverkar hälsoläget är förekomsten av våld. Kön är dock alltjämt en viktig faktor även i relation till ovan nämnda faktorer.

Jämställdhetsutredningen föreslår nya delmål för jämställdhetspolitiken, med samma övergripande mål som tidigare, kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Delmålen är:

  1. En jämn fördelning av makt och inflytande
  2. Ekonomisk jämställdhet
  3. Jämställd utbildning
  4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
  5. Jämställd hälsa, vård och omsorg

Utredningen föreslår även att en särskild jämställdhetsmyndighet ska inrättas. Myndighetens uppgifter ska vara att:

  • analysera utvecklingen gällande jämställdhet i samhället och följa upp insatser som syftar till att nå de jämställdhetspolitiska målen,
  • samordna uppdrag inom jämställdhetspolitiken, däribland uppdrag som rör delmålet Mäns våld mot kvinnor ska upphöra, SOU 2015:86 Sammanfattning 39
  • stödja arbetet med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten hos myndigheter och kommuner, landsting och regioner, och
  • i övrigt bistå regeringen i övriga frågor som rör jämställdhetspolitiken, bland annat inom EU-samarbetet och i övrigt internationellt samarbete

Läs hela utredningen här.


En reaktion på ”Ny utredning om jämställdhetspolitiken

Kommentarer inaktiverade.