Vilka bollar rullar vi vidare?

31 oktober avslutar Tillväxtverket den här programperioden för regeringsuppdraget Resurscentra för kvinnor 2013-2015. Syftet med uppdraget är att synliggöra kvinnors villkor och öka inflytandet i det regionala tillväxtarbetet. Winnet Skåne har drivit verksamhet inom fyra av fem insatsområden:

1. Entreprenörskap och innovativa miljöer
3. Tillgänglighet
4. Strategiskt gränsöverskridande samarbete
5. Landsbygdsutveckling

Vi har genomfört en rad insatser, och har bland annat arbetat med Jämställdhetskartan, Winnet Skånes Digitala Agenda, kartläggningar inom kluster och innovationsfrämjande miljöer, statistik över kvinnor och mäns liv i Skåne, förutsättningar för företagande med mera, allt kopplat till frågor om jämställdhet och regional utveckling. Vi har medverkat under framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin, samverkat kring Handlingsplanen för jämställd regional tillväxt, deltagit i träffar kopplade till Främja kvinnors företagande. Vi har förvaltat och skapat goda kontakter lokalt, regionalt, nationellt och internationellt med privat, ideell, kommunal och offentlig sektor.

Under avslutningsdelen av vår konferens den 30 september presenterade vi några olika saker att fortsätta utveckla i vår verksamhet, även när programperioden från nu Tillväxtverket tar slut. Vi vill:

  • Fortsätta att ta fram kunskapsunderlag och statistik, eftersom förändring kräver fakta.
  • Ha fokus både på inkluderande tillväxt, likväl som hålla frågan om de demokratiska vinsterna med jämställdhet levande.
  • Fortsätta exponera ojämställdhet och verka för att det kommer upp på fler dagordningar.

Det här är bara början!