De jämställdhetspolitiska målen

hela_rgb

”Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.” så är Sveriges jämställdhetspolitiska mål formulerad. Målet antogs 2006 i bred politisk enighet utifrån propositionen Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken (prop. 2005/06:155).

Till det jämställdhetspolitiska målet finns fyra delmål som vi har listat upp här, med några tankar om utmaningar för att uppnå målen:

  1. En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.

Det här målet handlar om att alla oavsett kön ska ha samma rättigheter och möjligheter att delta i beslut, men också att vara representanter för demokratiska partier, företag, styrelser, bolag, trossamfund, föreningar osv. Detta mål handlar även om att vara delaktig i processer som formar människors föreställningar, tankar och idéer, att kvinnor och män, pojkar och flickor ska vara med på samma villkor i kultur, folkbildning, utbildning och hur en blir representerad i media. Det handlar om att ens kön inte ska vara ett hinder i att vara ta del av både inomparlamentarisk och utomparlamentarisk makt helt enkelt.

Exempel på dold ojämställdhet kan vara att både kvinnor och män finns representerade i demokratiskt valda parlament och styrgrupper – men att ett kön är överrepresenterat på ordförandeposter. Eller att kvinnor med makt och män med makt porträtteras olika i media.

  1. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Kvinnor och män ska kunna utbilda sig till, och arbeta med, vad de vill. Det handlar både om att kvinnor och män ska ha samma tillgång till arbete, men också om att de ska ha samma möjligheter, arbetsvillkor som utvecklingsmöjligheter i arbetet, bl.a. ur ett livscykelperspektiv.

Här kan vi se att vi har en hel del kvar att göra, både när det gäller arbetsmarknaden (Sverige har en av världens mest könssegregerade arbetsmarknader) och när det gäller oskäliga löneskillnader och lönestrukturer.

Det avlönade arbetet ska också innebära ekonomisk trygghet och självständighet under pensionsåren. Även här har vi lång väg kvar, en nyligen publicerad undersökning visar att kvinnor endast får 70 % av mäns pension.

  1. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.

Både män och kvinnor ska ha möjlighet att kombinera arbete och familj. På det här området har vi till exempel frågor som handlar om föräldraförsäkring, men värt att uppmärksamma är också omsorg om andra grupper i samhället. Möjligheten att förena avlönat arbete med att vårda relationer med närstående ska vara central i jämställdhetspolitiken. Omsorgen om de äldre är ett område som behöver allt större uppmärksamhet i takt med att antalet äldre kvinnor och män i samhället ökar och lever längre. Om dagens omsorgsmönster består, där den offentliga omsorgen främst riktas till de allra äldsta och mest omsorgsberoende, kommer denna utveckling sannolikt innebära behov av ökade insatser från anhöriga. Hur gör vi så att denna utveckling inte blir ojämställd?

En annan fråga som sällan diskuteras är att även heterosexuella par som inte har barn ofta har en ojämställd fördelning av det obetalda hemarbetet. Även undersökningar bland barn visar  att döttrar förväntas hjälpa till mer i hemmen än vad söner gör, samt att denna orättvisa består när unga flyttar hemifrån.

  1. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Att regeringen valde formuleringen ”mäns våld mot kvinnor” beror på att de ville förtydliga att bakom det mesta våld som utövas mot kvinnor finns oftast en manlig förövare. I de allra flesta fall där män är våldsoffer är det också en man som är förövare, men detta har det inte talats så mycket om ännu. Mäns rätt att leva utan rädsla för att utsättas för våld kan nog komma att bli en större fråga snart.

Det här jämställdhetspolitiska målet handlar även om rätten att bestämma över sin egen kropp, sin sexualitet och fortplantning. För många som är unga nu känns det självklart med tillgång till preventivmedel och abort, men samtidigt höjs röster som vill inskränka på dessa rättigheter, både i Sverige och i resten av världen.