Nytt jämställdhetspolitiskt mål: Jämställd utbildning

Regeringen har beslutat om två nya delmål under det jämställdhetspolitiska målet att ”kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.” Det ena målet handlar om jämställd hälsa och det andra om jämställd utbildning.

Målet omfattar hela det formella utbildningssystemet från förskola till universitet och högskola, inklusive vuxenutbildning och yrkeshögskolan. Även bildning och utbildning utanför det formella utbildningssystemet omfattas, t.ex. folkhögskolor och studieförbundens utbildningsverksamhet.

”Målet om en jämställd utbildning handlar om att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning. Målet är centralt för att kvinnor och män ska kunna nå en ökad ekonomisk självständighet, men också för individens möjligheter till makt och inflytande i samhället samt för den personliga utvecklingen.” (Skr. 2016/17:10 sid.75)

Vid förra sekelskiftet var få utbildningar öppna för kvinnor, men genom trägen kamp har kvinnor tagit plats inom alla utbildningsområden. Sedan mitten av 1900-talet har i stort sätt alla utbildningar varit öppna för kvinnor och fler och fler kvinnor har utbildat sig. Men fortfarande är det en tydlig uppdelning i vem som läser på vilken utbildning på de flesta utbildningsinriktningar och på alla nivåer i utbildningssystemet. Det kallas för könssegregering när kvinnor och män befinner sig på olika arenor i samhället. Vi ser det både på gymnasielinjerna, inom  yrkesutbildningar och på högskolan.

Idag finns det inga formella hinder för jämställdhet inom utbildning men ojämställda förutsättningar, möjligheter och villkor i samband med utbildning hindrar jämställdheten. Flickor har länge presterat bättre än pojkar is kolan och nått högre studieresultat men flickor är också mer stressade och mår sämre. Sedan slutet av 1990-talet har andelen kvinnor och män som lämnat gymnasieskolan med ofullständiga betyg ökat. Ökningen är störst bland elever med utländsk bakgrund och särskilt bland män. Könsbundna studieval har i stor utsträckning samband med social bakgrund. En effekt av detta är att unga män från studieovana hem studerar vidare efter gymnasieskolan i långt mindre utsträckning än unga kvinnor med motsvarande bakgrund. De könsbundna studievalen hänger också tätt samman med den könsuppdelade arbetsmarknaden och yrkesidentitet och kön, vilket också återspeglas på olika utbildningsinriktningar, t.ex. i gymnasieskolan och i högskolan (se t.ex. SOU 2010:99 och SOU 2011:1)

På Winnet Skåne blir vi glada för denna utveckling av de jämställdhetspolitiska målen eftersom att utbildning är en viktig del för att uppnå jämställdhet. Den 12:e december ordnar vi ett seminarium tillsammans med Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne där vi kommer att belysa olika perspektiv på hur könssegregeringen och ungas utbildningsval påverkar Skånes framtida kompetensförsörjning. Karin Blomstrand, som är vår praktikant från genusvetenskapliga institutionen denna höst, kommer presentera sin rapport: Ungas gymnasieval och den könssegregerade arbetsmarknaden i Skåne. Representanter från olika satsningar som gjorts för att förbättra jämställdheten på detta område kommer att presentera sin verksamhet. Vi kommer även att ha ett panelsamtal om hur Skåne ska arbeta vidare: Vilka möjligheter och utmaningar står vi inför? Vad ska vi göra för att bemöta både strukturella behov och individens frihet att välja utbildning?

Välkomna!

Datum: 12 december

Tid: 14:00- 16:00

Lokal: Castor, Region Skåne Dockplatsen, Malmö

Anmälan: skane@winnet.se senast 7 december

 

Program:

  • Hur ser det ut nu? Rapporten ”Ungas gymnasieval och den könssegregerade arbetsmarknaden” presenteras av Karin Blomstrand, Winnet Skåne.
  • Vad görs nu och vad har gjort? Erfarenheter och resultat från tidigare och pågående satsningar: Arbetsmarknadskunskap och Teknik College
  • Vad är nästa steg? med avstamp i den framtida kompetensförsörjningen och de jämställdhetspolitiska målen. Panelsamtal

 

Moderator:      Sara Lhådö, jämställdhetssakkunnig, Länsstyrelsen Skåne

Deltagare:      Charlotta Levin, Näringslivsutvecklare, Region Skåne

Jan Åke Johansson, Avdelningschef Lärande och arbetsliv, Kommunförbundet Skåne

Susan Grahl, studie och karriärvägledare Malmö Högskola

Linn Alenius, genusvetare och verksamhetsutvecklare, Winnet Skåne