Winnet Skånes Årsmöte

cof

I går hade vi Årsmöte i Winnet Skåne. Sedan ett år tillbaka har vi en jämställd styrelse med både kvinnor och män – vilket egentligen är emot föreningens stadgar. Winnet Skåne var tidigare en så kallad ”kvinnoseparatistisk” förening vilket innebar att den bara var öppen för kvinnor. Det var ett vanligt sätt att driva jämställdhetsfrågor tidigare. Därför kändes det skönt att årsmötet enhälligt röstade igenom de nya stadgarna som har en mer modern syn!

Den nya ändamålsparagrafen lyder:

Föreningen ska fungera som resurscentra för jämställdhet i Skåne och sträva efter att vara en nod för jämställd regional utveckling och tillväxt.

Föreningen ska:

  • vara partipolitiskt och religiöst obunden
  • beakta intersektionella perspektiv
  • samordna aktiviteter och informationsflöden i syfte att fungera som en samarbetspartner för olika aktörer inom jämställdhetsområdet.
  • ta initiativ till och/eller stödja kunskapsutveckling och debatt kring jämställdhet i Skåne.
  • genomföra verksamhet genom kunskapsöverföring, kartläggning/analys, coachning, nätverksbyggande och rådgivning.

Föreningen ska verka för lika villkor och förutsättningar i frågor kopplade till regional utveckling med jämställda möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Föreningen ska bedriva opinion samt sprida kunskap om jämställdhet på livets alla områden. Föreningen ska genom att påverka och samarbeta med organisationer och myndigheter regionalt och lokalt verka för att främja och utveckla jämställdheten i Skåne.

Årsmötet klubbade även igenom ett öppnare medlemskap för att nå fler medlemmar och bättre spridning:

Den nya paragrafen om Medlemskap:

Föreningen är öppen för lokala nätverk, resurscentra och ideella föreningar. Medlem är den som efter prövning enligt kriterierna antagits av styrelsen samt erlagt medlemsavgift.

Kriterier för att bli medlem är:

  • att verksamheten bedrivs enligt demokratiska principer och med stor transparens
  • Att verksamheten i huvudsak är ideell
  • Att stödja och/eller arbeta i linje med Winnet Skånes ändamålsparagraf
  • Att bidra till lokal och/eller regional utveckling

Stödmedlem

Enskild person, ideella föreningar, institution, myndighet och företag som stödjer föreningens verksamhet och målsättningar kan antas som stödmedlem.

 

Årsmötet valde även en ny styrelse bestående av Olof Eriksson, Rebecka Eriksson, Lars Persson, Carina Jönsson, Maria Kullberg, Per Simonsson och Katarina Erlingson. Katarina fick förnyat förtroende som ordförande.

Lisbeth Böhm som i många år varit aktiv i Winnet Skånes styrelse och drivit på förändringsarbetet avtackades.