För Winnet Skåne är det Internationella kvinnodagen varje dag

Kopia av Har inte #metoo gått för långt_ (1)

För Winnet Skåne är det Internationella kvinnodagen varje dag!

Winnet Skåne bedriver ett brett jämställdhetsarbete med fokus på jämställd regional utveckling och tillväxt. Det övergripande jämställdhetspolitiska målet är att alla människor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Därtill finns sex delmål som säger att det ska råda:

• En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. Men, vi ser att även om kvinnor har ökat deltagande inom politiken är kvinnor och män fortfarande i stor utsträckning aktiva inom olika politikområden. Vi ser att endast ca 30 % av företagsledare är kvinnor och förra året gick mindre än 1 % av riskkapitalet till bolag med enbart kvinnliga grundare. Tittar vi på andra sociala kategoriseringar och lägger till exempelvis unga personer och personer med utländsk bakgrund är siffrorna ännu lägre.

• Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Men, vi ser att arbetsmarknaden fortfarande i hög utsträckning är könssegregerad och att olika jobb ger olika lön. I Sverige idag tjänar kvinnor i genomsnitt 4200 kronor mindre än män varje månad och om löneutvecklingen fortsätter i dagens takt kommer lönerna inte vara jämställda förrän år 2050. En generell jämförelse mellan kvinnor och män visar att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16.02 varje dag. Dessa skillnader följer med livet ut och påverkar exempelvis pensionen.

• Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Men, vi ser att det är stor könsobalans på flera av gymnasiets och högskolans program. Vi ser att flickor ska vara duktiga och att det finns en stark antipluggkultur bland pojkar. I förskolan jobbar endast omkring 3–4 % män. Tittar vi på personalen på högskola och universitet har kvinnor ökat i antal men blir färre och färre ju högre upp i hierarkin vi tittar, bland professorer är endast 27 % kvinnor.

• Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor. Men, vi ser att kvinnor fortfarande tar ut 75 % av föräldraledigheten i Skåne och 64 % av den tillfälliga föräldrapenningen. Kvinnor gör i genomsnitt en timme mer än männen av det obetalda hemarbetet varje dag. På ett år blir det 9 veckors extrajobb.

• Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor. Men, vi ser att kvinnors ohälsotal är högre än männens i alla skånska kommuner. Tjejer mår psykiskt dåligt i större utsträckning än någonsin tidigare och kvinnor drabbas i större utsträckning av utmattningssyndrom. Samtidigt ser vi att suicidtalen är två till tre gånger högre bland män än bland kvinnor. Trans*personer skattar sin hälsa betydligt sämre än cispersoner.

• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Men, vi ser att kvinnor fortfarande trakasseras på livets alla områden. #metoo har visat för alla att kvinnor är otrygga i hemmet, på jobbet, på nätet och i det offentliga rummet. År 2016 var 96 % av alla anmälda våldtäkter mot vuxna mot kvinnor, och 99 % av de personer som misstänktes för våldtäkt mot kvinnor var män.
Vi har inte uppnått jämställdhet förrän alla människor har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter på livets alla områden. På Winnet Skåne fortsätter arbetet för att säkra jämställdheten i Skåne.

För Winnet Skåne är det Internationella kvinnodagen varje dag!