Enligt jämställdhetspolitikens första delmål ska det finnas en jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.

MEN…

DELMÅL 1

 

Efter valet 2014 finns det en ojämn könsfördelning i 15 av Skånes 33 kommunfullmäktige och 23 av kommunerna har en ojämn könsfördelning i kommunstyrelserna. I Skånes näringsliv är endast 29 % alla chefer kvinnor medans andelen kvinnor som är chefer inom den offentliga sektorn är 64 %. Företagandet är ojämställt både nationellt och regionalt. År 2016 hade endast 22 % av de nystartade företagen en kvinna som grundare. Nationellt sett är endast var tredje företagsledare kvinna. Tittar vi på börsföretagen är siffran ännu lägre, bland de verkställande direktörerna är endast ca 6 % kvinnor. Förra året gick mindre än 1 % av riskkapitalet till techbolag med enbart kvinnliga grundare.

Andra maktfaktorer spelar också in. Exempelvis har det visat sig att utlandsfödda småföretagare i mycket mindre utsträckning än svenskfödda beviljas finansiering. Och trots att Tillväxtverket menar att de arbetar för att företagandet i Sverige ska bli mer jämställt går enbart 13–18 % av deras beviljade stöd till kvinnors företagande. Det ojämställda företagandet får konsekvenser för utveckling och tillväxt, och påverkar synen på vad entreprenörskap och innovation är.

Är fördelningen av makt och inflytande representativ för Skåne och Sveriges befolkning år 2018? Winnet Skåne vill se ett mer jämställt Skåne och sprider kunskap om de jämställdhetspolitiska målen. Hur kan du bidra till en jämn fördelning av makt och inflytande i Skåne?