Enligt jämställdhetspolitikens tredje delmål ska vi ha en jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. 

MEN…

DELMÅL 3

Den svenska utbildningen är dock ojämställd på flera plan. Det är stor könsobalans på flera av gymnasiets och högskolans program och endast 5 av 20 gymnasieprogram i Skåne har jämn könsfördelning. På exempelvis teknikprogrammen i Skåne 2016 var mindre än 20 % kvinnor, och på vård- och omsorgsprogrammen var mer än 80 % kvinnor. Den horisontella könssegregreringen följer med in på arbetsmarknaden, där kvinnor och män fortsätter delas upp inom olika sektorer och yrken, vilket riskerar att hindra utveckling och kompetensförsörjning i Skåne.

Könssegregreringen är även vertikal vilket betyder att kvinnor och män får olika positioner. På högskola och universitet har kvinnor ökat i antal och idag är två tredjedelar av alla högskolestuderande i Skåne kvinnor.  Däremot blir kvinnorna färre och färre desto högre upp i hierarkin och bland Skånes professorer är endast 31 % kvinnor. Män med svensk bakgrund har i minst utsträckning eftergymnasial utbildning men sitter ändå på flest maktpositioner och har högst inkomster i Skåne. Höga utbildningsnivåer för kvinnor avspeglas dock inte nödvändigtvis i lönekuvertet, skånska kvinnor tjänar mindre än män, både som anställda och som företagare.

Det här är Skåne och Sverige 2018. Winnet Skåne vill se ett mer jämställt Skåne och sprider kunskap om de jämställdhetspolitiska målen. Hur kan du bidra till att bryta könssegregeringen för att skapa fler möjligheter för unga i Skåne?