Enligt jämställdhetspolitikens femte delmål ska vi ha jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

MEN…

DELMÅL 5

 Från ett jämställdhetsperspektiv behövs det dock göras åtgärder på flera områden. Statistiken visar strukturella hälsoskillnader mellan kvinnor och män, däribland könsfördelningen vad gäller sjukskrivningar. Av alla sjukskrivna är två tredjedelar kvinnor och kvinnors ohälsotal är högre än männens i samtliga 33 skånska kommuner. Samtidigt är suicidtalen två till tre gånger högre bland män än bland kvinnor och varannan transperson har övervägt att ta sitt liv.

Forskning visar dessutom att vård, diagnosticering och behandling påverkas av stereotypa föreställningar om kön. Vårdpersonal tenderar exempelvis att behandla nyblivna mammor och pappor på olika sätt och många hbtq-personer vittnar om kränkningar och diskriminering inom vården.

Det här är Skåne och Sverige år 2018. Winnet Skåne vill se ett mer jämställt Skåne och sprider kunskap om de jämställdhetspolitiska målen. Hur kan du bidra till att minska hälsoklyftorna mellan kvinnor, män och transpersoner i Skåne?