Män i kvinnodominerade yrken

Idag publicerar vi vår nya studie ”Man blir uppskattad: en studie om män i kvinnodominerade yrken”.

NamnlösFörsättsblad man blir uppskattad

Normbrytande yrkesval görs senare i livet. Åtminstone gäller det män i kvinnodominerade branscher. Det visar Winnet Skånes nya intervjustudie. Studien är en del av vårt arbete för jämställd regional utveckling och tillväxt.

Den skånska arbetsmarknaden är kraftigt könssegregerad och Skåne står inför framtida utmaningar med kompetensförsörjningen. Många av de insatser som har gjorts för att bryta könssegregeringen på arbetsmarknaden har riktats mot flickor och kvinnor. Men det finns ett skriande behov av att bryta könssegregeringen även inom de yrken som idag är kvinnodominerade.

Vi ville undersöka vad män som arbetar inom vård- och barnomsorg ser för fördelar med sina yrken och hur deras väg in i yrket sett ut. De intervjuade männen ansåg att de fick mycket uppskattning från barn och brukare och deras anhöriga. Att arbetet ger mycket glädje och möjlighet till personlig utveckling genom att vara en viktig person för andra i deras liv.

En av slutsatserna från studien är att många av männen inom vård- och barnomsorg hittat till yrket senare i livet. De anser också att livserfarenhet är viktigt för att kunna göra ett bra jobb. Därför borde insatser för att bryta könssegregeringen riktas mot män i olika åldersgrupper.  En del av intervjupersonerna var aktiva i olika idrotter och föreningar och menade att där fanns en möjlig rekryteringsbas.

För att lyckas bryta normer kring kön och yrken behöver arbetsplatserna bli bättre på att ta emot mångfald. På en del arbetsplatser var arbetsmiljön dålig. Männen berättade om rasism och sexuella trakasserier, svagt ledarskap och otydliga arbetsuppgifter. Männen inom förskolan var dessutom tvungna att förhålla sig till ”pedofilskräcken” som  misstänkliggör män som arbetar i förskola.

Denna studie kan ge en fingervisning om möjliga riktningar framåt för att uppnå en arbetsmarknad där män och kvinnor kan verka på lika villkor inom de branscher som idag har ett underskott på män. För att lyckas med detta är det några särskilt utmanande områden som behöver hanteras.

Utmaning 1: Synen på män som potentiellt farliga

Möjlighet: För att komma till rätta med utmaningen behövs tydlighet från förskolans rektorer för hur misstankar som riktar sig mot personal ska förebyggas och hanteras. Att ha tydliga rutiner för alla anställda om hur risksituationer, som exempelvis ensamarbete eller intimhygien ska hanteras, och ett tydligt förfarande på alla förskolor – oavsett personalsammansättning – skapar trygghet för både barn, personal och vårdnadshavare.

Utmaning 2: Synen på yrket som problemtyngt

Möjlighet: Presentera arbetet som det roliga, utmanande och kreativa arbete som det ofta är. De många fördelar som männen  ser i sitt arbete kan användas som grund i en kommunikationsinsats.

Det finns många som vikarierar inom vården, om dessa får ett bra bemötande så kommer de kanske stanna. Dessutom kan de tala väl om yrket med andra.” (Dan undersköterska)

Utmaning 3: Strukturella problem

Både vården och barnomsorgen drabbas av besparingskrav, bristande långsiktighet och krav på effektivisering som inte går att möta med god kvalitet i behåll. När gränserna för vad en arbetstagare eller en verksamhet ska klara av förskjuts istället för att förhandlas sker en glidning med större krav utan att motsvarande resurser sätts in.

Möjlighet: Genom att tillmäta vård- och omsorgsarbete samt barnomsorg ett rättmätigt värde, med tillräckliga resurser och tydlighet i ramar och direktiv, kan dessa verksamheter göra ett fullgott arbete. När det finns tydlighet i anställning, ledarskap, bemanning, uppgifter och befogenheter, och denna efterlevs istället för att tänjas, då finns också möjlighet för personalen att göra ett gott arbete där de själva och verksamheten kan utvecklas positivt.

Utmaning 4: Arbetsmiljö

Möjlighet: gör likabehandlingsarbetet till ryggrad i verksamheten. Ett långsiktigt hållbart likabehandlingsarbete leder till färre sjukskrivningar, bättre arbetsmiljö, större arbetsglädje och en bättre verksamhet för både anställda, barn och brukare.