Jämställdhet & Det öppna Skåne 2030

Bild omslag

Den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030, tillsammans med flera andra strategier, anger riktningen för länet och är därför betydelsefull för Winnet Skånes verksamhet. Utvecklingsstrategin antogs 2014. Vi vill bidra till det fortsatta arbetet med strategin genom att ytterligare synliggöra villkoren för kvinnors och mäns liv i Skåne. Vårt arbete ska leda till förbättrade förutsättningar att leva och bo i Skåne. Vi vill också bidra till ökat inflytande och delaktighet för en god regional utveckling.

Vi har valt att titta närmre och anlägga ett fördjupat jämställdhetsperspektiv på sju faktaområden. Dessa sju har en tydlig koppling till Winnet Skånes verksamhetsområde och mål: ökat intresse och engagemang för jämställdhet
hos resurscentra och regionala och lokala utvecklingsaktörer, ökad kunskap om jämställdhet hos resurscentra och hos regionala och lokala utvecklingsaktörer samt ökad jämställdhet i lokal och regional utveckling. Dessa faktaområden är:

1. Skåne har en ung och varierad befolkning som växer
2. Många i befolkningen lever längre
3. Skåningarna blir friskare men många mår sämre
4. Utbildningsnivån i Skåne är hög, samtidigt som alltför få kommer in på gymnasiet
5. Alltför få har ett arbete, även om efterfrågan på arbetskraft är stor
6. Skåne har en tudelad arbetsmarknad
7. Skåne har en stark innovationskraft men behöver fler livskraftiga och växande företag

Läs mer i rapporten Kvinnors och mäns liv i Skåne