Mångfalds-kartläggning

Mångfaldskartläggning: metoder för ökad inkludering i det regionala tillväxtarbetet

Samverkansprojekt med Region Skåne

Projektet Mångfaldskartläggning är ett samverkansprojekt där vi fört samman Winnet Skånes tidigare arbete med Jämställdhetskartan och Region Skånes arbete med att synliggöra integration som möjlighet på ett lokalt plan. Projektet är ett svar på att Region Skåne har slagit fast att Skånes mångfald är lösningen för tillväxt och utveckling. För att Skåne ska nå målet att bli Europas mest innovativa region måste alla grupper i samhället inkluderas och bli en resurs i arbetet med att stärka den skånska tillväxten. En femtedel av Skånes befolkning är födda utomlands och studier som undersöker integrationens och mångfaldens effekter har visat positiva effekter så som ökad konkurrenskraft, kreativitet, innovationsförmåga, effektivitet och lönsamhet. Detsamma gäller även för jämställdhet.

I projektet tar vi fram en mångfaldskartläggning över Skånes 33 kommuner. Arbetet sker utifrån ett näringslivsperspektiv och syftet är att utveckla en metod och ett verktyg för att på ett tydligt sätt med hjälp av statistik synliggöra de utmaningar och möjligheter som finns i Skåne utifrån ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv.

Vi arbetar med registerdata, i ett befintligt system som Region Skåne har. Verktyget kommer att finnas tillgängligt digitalt och ger en jämförbar bild över Skånes 33 kommuner. Statistiken presenteras kommun för kommun utifrån ett antal indikatorer och kommer förutom statistik även tillhandahålla en analys av statistiken, som en handledning i hur statistiken ska läsas. Statistiken är både uppdelad utifrån kön och bakgrund.

Verktyget ska användas som ett kunskapshöjande redskap och vår målgrupp är framför allt de som arbetar med frågor kopplade till mångfald och jämställdhet i Skånes kommuner. Efter publiceringen av kartläggningen är gjord kommer ett förankringsarbete att inledas, där vi kommer att bjuda in till samtal för att samla kommuner för att ytterligare fördjupa och diversifiera bilden som statistiken ger, men också för att skapa ett brett ägande och incitament till arbete för att förändra de begränsande strukturer som statistiken visar.

 
Här kan du läsa: Mångfald i Skåne – En kartläggning av mångfald i näringslivet i de skånska kommunerna. 

Annonser