Vår verksamhet

Winnet Skåne bedriver verksamhet dels med finansiering av Region Skåne, från vilka vi har uppdraget att bidra till en jämställd lokal och regional utveckling och tillväxt.

I linje med samverkansavtalet som reglerar vår finansiering ska vi:

  • Bidra till att jämställdhetsperspektivet införlivas i lokal och regional utveckling.
  • Bidra till kunskapsutveckling kring jämställdhetsperspektivet gällande ungdomars val av utbildning och arbete som en aspekt av könssegregeringen på arbetsmarknaden i Skåne.
  • Bidra till god utveckling bland, och skapa nytta för, föreningens medlemsorganisationer och potentiella medlemmar.
  • Bidra med kunskap kring jämställdhetsperspektivet i innovationsstödstrukturen.
  • Bidra till kontakter och samarbeten regionalt, nationellt och internationellt bland aktörer som arbetar med jämställdhet.
  • Bidra med omvärldsanalyser på jämställdhetsområdet.
  • Utveckla och säkerställa Winnet Skånes verksamhets långsiktighet.

Intersektionella perspektiv ska beaktas.

Utöver basfinansieringen från Region Skåne, arbetar vi även med andra projekt, som ni kan läsa mer om under aktuella projekt.