Winnet Malmö

Winnet Malmö är ett resurscentrum för kvinnor, där vi skapar en plattform att mötas, nätverka, både som privatpersoner och företagare.

Föreningen ska bedriva opinion för att synliggöra villkor och hinder för kvinnor med utländsk bakgrund vid inträde på arbetsmarknaden.

Föreningen ska genom att påverka och samarbeta med organisationer och myndigheter regionalt och lokalt, verka för ett samhälle där kvinnors möjligheter, rättigheter och skyldigheter tas tillvara.

Föreningen ska verka för en hållbar regional utveckling genom att verka för att lika villkor och förutsättningar i fråga om arbete, arbetsvillkor, utvecklingsmöjligheter och företagande för kvinnor och män kommer till stånd, samt att en jämn könsfördelning av makt och inflytande sker.