Winnet Skånes Digitala Agenda

Winnet Skåne skrev under våren 2014 sin digitala agenda, som har sin utgångspunkt både i regeringens digitala agenda och i Winnet Sveriges. Vi menar att utgångspunkten för att skapa en digital agenda måste vara i den digitala världens verklighet idag. Den är inte jämställd. En digital agenda för Skåne måste därför integrera ett jämställdhetsperspektiv, den ska synliggöra olika aspekter av en digital framtid, ta tillvara möjligheterna till jämställd utveckling och tillväxt och arbeta för målet att jämställdheten inom IT-området ska öka kraftigt.

Utifrån det har vårt syfte varit att lyfta frågor om digital delaktighet och digitalt innanförskap, med fokus på människan, användaren. Fokus ligger på att alla i samhället, oberoende av kön, funktionsförmåga, etnicitet, ålder eller annan omständighet, kan bli en del av det digitala innanförskapet, om de så önskar.

Vi har i vårt arbete valt att fokusera på tre insatsområden, som följer de prioriteringar som Winnet Sverige gjort i sin digitala agenda: att motverka stereotypa föreställningar, främja digitalt innanförskap och skapa en samverkansplattform.

framsida

Winnet Skånes Digitala Agenda

Winnet Skånes Digitala Agenda: Genomförda insatser